“คนที่ไร้เป้าหมาย ก็เปรียบเสมือนเรือที่ไร้หางเสือ” — Thomas Carlyle

“เป้าหมาย ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป บ่อยครั้งที่มันเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เรามุ่งมั่น” — Bruce Lee

เป้าหมาย/ความฝัน เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต หากว่าเรากำหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน หรือมีขอบเขตที่กว้างเกินไป อาจจะทำให้เราหลงทางได้ ลองมาดูเป้าหมายต่อไปนี้

 1. ทำงานที่ดี มั่นคง
 • มีเงินเก็บ 1 แสน
 • มีแฟนสวย (หล่อ)
 • มี Six pack
 • เล่นกีตาร์เก่ง

จะเห็นได้ว่า ข้อ 2, 4 ชัดเจนกว่า ส่วนข้อ 1, 3, 5 ยังมีความกำกวมอยู่ หากเราไม่กำหนดว่า "มั่นคง" "สวย (หล่อ)" "เก่ง" เป็นยังไง เราอาจจะปรับเปลี่ยนเป้าหมายเหล่านี้เล็กน้อย เพื่อเพิ่มเติมนิยามให้ชัดเจน

 1. ทำงานบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานมากกว่า 100 คน
 • มีเงินเก็บ 1 แสนบาท ภายใน 6 เดือน
 • มีแฟน ขาว หมวย มีลักยิ้ม
 • มี Six pack ภายใน 3 เดือน
 • เล่นกีตาร์ให้ได้เหมือน Sungha Jung

แค่นี้คงพอให้เห็นภาพ และมองเห็นเป้ายหมายของเราอยู่รำไรแล้ว


“A man without a goal is like a ship without a rudder.” — Thomas Carlyle

“A goal is not always meant to be reached, it often serves simply as something to aim at.” — Bruce Lee

Goal/Dream is an essential portion for living a successful life. If we set a vague or too wide goal, it will mislead us and waste our time. Let's take a look at these goals:

 1. have a good and secure job
 • have 100k savings
 • have a beautiful girlfriend
 • get a six pack abs
 • be a good guitar player

We might agree that no. 2, 4 are more obvious that no. 1, 3, 5 which have ambiguous words "good, secure, beautiful". We can improve these goals by changing them a little bit like:

 • work in an international company with 100+ employees
 • have $100k savings in 6 months
 • have a white Chinese girlfriend with dimple
 • get a six pack abs in 3 months
 • be a good guitar player as Sungha Jung